Budżet Puszczy Mariańskiej w realizacji

Stabilny, inwestycyjny plan finansowy na ten rok, samorząd jest w trakcie jego realizacji. Z uchwały przyjętej przez Radnych Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej wynika, że dochody Gminy w tym roku wyniosą ponad 42 mln złotych, wydatki ponad 44 mln złotych. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z pożyczki. Dokument przedłożony przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska Michała Staniaka otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydatki bieżące mają wynieść ponad 37 mln złotych. W budżecie zaplanowano między innymi dotację dla Biblioteki w kwocie 216 tysięcy złotych oraz dotację dla Przedszkola w Kamionie w wysokości 130 tysięcy złotych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 42.254.913,78 złotych, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38.895.951,50 złotych,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.358.962,28 złotych.
Wydatki w łącznej kwocie 44.710.634,72 złotych, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 37.797.393,50 złotych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.913.241,22 złotych. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.455.720,94 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki w kwocie 2.455.720,94 złotych,
Przychody budżetu w wysokości 3.426.703,10 złotych, rozchody w wysokości 970.982,16 złotych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycje tj:
- Budowa studni głębinowej w miejscowości Korabiewice 120.000,00 złotych
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łajszczew 150.000,00 złotych
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary 10.000,00 złotych
- Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych ul. Lipowa 20.000,00 złotych
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec (budynki wielorodzinne) 50.000,00 złotych
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator 70.000,00 złotych
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice 160.000,00 złotych
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 290.000,00 złotych
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycje tj:
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 40.000,00 złotych
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy- Waleriany-Studzieniec 100.000,00 złotych
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki 110.000,00 złotych
- zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kanalizacji 40.000,00 złotych
Dział 600 – Transport i łączność 1.165.000,00 złotych
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych na kwotę 895.000,00 złotych.
- Wykup gruntów pod drogi 20.000,00 złotych
- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska 200.000,00 złotych
- budowa chodnika w m. Bartniki w ulicy Turystycznej i w miejscowości Grabina Radziwiłłowska w ulicy Dużej 50.000,00 złotych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 729.983,22 złotych
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”. Zadanie będzie na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych w Warszawie w kwocie 497.457,20 złotych. Wkład własny Gminy wynosi w 2022 roku 232.526,02 złotych. Dział 750 Administracja publiczna 1.750.000,00 złotych
- wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie dofinansowania wniosku 01/2021/3256/Polski Ład „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska” 1.662.500,00 złotych. Inwestycja będzie realizowana z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowana w latach 2022-2023. Z dofinansowaniem całkowitym 3.325.000,00 złotych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27.000,00 złotych na:
- Budowę punktu czerpania wody na potrzeby p/poż w m. Olszanka 27.000,00 złotych
Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 650.000,00 złotych tj:
- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bartnikach 200.000,00 złotych
- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej 250.000,00 złotych
- remont dachu na budynku przedszkola w Puszczy Mariańskiej 200.000,00 złotych
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot 1.721.258,00 złotych tj:
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.549.258,00 złotych
- budowa punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, 1.549.258,00 złotych
Zadanie majątkowe zaplanowane na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-09/19 na „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” z kwotą na dofinansowanie na 2022 rok w wysokości 1.179.005,08 złotych. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 172.000,00 złotych. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na kwotę 172.000,00 złotych.