» Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu pn:Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach.” – Z.271.6.2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Przebudowa nieużytkowej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku szkoły podstawowej w Walerianach.” – Z.271.5.2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją wymiany pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej.” – Z.271.4.2024

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Inspektorzy nadzoru dla inwestycji realizowanych przez Gminę Puszcza Mariańska." - Z.271.3.2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w 2024r

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024r

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego i gruzu betonowego dla Gminy Puszcza Mariańska w roku 2024." - Z.271.2.2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej." - Z.271.1.2024

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2024.” - Z.271.23.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap I i rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap II.” - Z.271.22.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radziwiłłów, Puszcza Mariańska, Studzieniec i Mrozy.” - Z.271.21.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radziwiłłów, Puszcza Mariańska, Studzieniec i Mrozy.” - Z.271.20.2023

 Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Nadzór inwestorski przy wykonaniu remontu SUW w Starym Łajszczewie.” - Z.271.19.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza Mariańska” - Z.271.17.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Starym Łajszczewie na działce ewid. nr 40.” - Z.271.18.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup i dostawa kruszywa-gruzu betonowego o frakcji 0-63mm w ilości 650 ton dla Gminy Puszcza Mariańska.” - Z.271.16.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją budowy strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów.” - Z.271.14.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz jednostek organizacyjnych.” - Z.271.13.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją budowy strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów.” - Z.271.12.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów.” - Z.271.11.2023

Zapytanie ofertowe dot. odławiania, sterylizacji i kastracji oraz wypuszczanie w miejsce odłowienia wolno żyjących kotów.

"Świadczenie usługi cateringowej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r.” - Z.271.10.2023

 

Zapytanie ofertowe pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Puszcza Mariańska”

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.” - Z.271.9.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Studzieniec i Zator.” - Z.271.8.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Budy Zaklasztorne – Długokąty,  Długokąty – Puszcza Mariańska oraz Bartniki. - Z.271.7.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska.” - Z.271.6.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Nadzór inwestorski przy wykonaniu remontu nawierzchni dróg gminnych.” - Z.271.5.2023

Ogłoszenie z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń informatycznych dla Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej w ramach programu Cyfrowa Gmina.” - Z.271.4.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach.” - Z.271.3.2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2023 r.” - Z.271.2.2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia we wsi Biernik Włościański i Wygoda

Ogłoszenie z dnia 07.03.2023 r o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Puszcza Mariańska

Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego i gruzu betonowego dla Gminy Puszcza Mariańska w roku 2023.” - Z.271.1.2023

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2023.” - Z.271.17.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy we wsi Radziwiłów i Puszcza Mariańska.

Ogłoszenie o zamówieniu- „Świadczenie usługi cateringowej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska” - Z.271.16.2022

Ogłoszenie o zamówieniu-.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz jednostek organizacyjnych.” - Z.271.15.2022

Ogłoszenie o zamówieniu-Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza Mariańska.” - Z.271.14.2022

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy na wykonanie rozgraniczenia we wsi Biernik Włościański

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy na wykonanie rozgraniczenia we wsi Mrozy

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz jednostek organizacyjnych.” - Z.271.13.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bartniki, Grabina Radziwiłłowska i Radziwiłłów oraz budowa przyłącza kablowego  w miejscowości Stary Karolinów.” - Z.271.11.2022

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy na wykonanie rozgraniczenia we wsi Mrozy

Odławianie, sterylizacja i kastracja oraz wypuszczanie w miejsce odłowienia wolno żyjących kotów

 Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.” - Z.271.9.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Studzieniec,  Puszcza Mariańska i Radziwiłłów oraz budowa przyłączy wody do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Studzieniec.” - Z.271.8.2022

Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00255084 01 Z.271.8.2022

Zapytanie Ofertowe-Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska

Ogłoszenie o zamówieniu-„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego.” - Z.271.7.2022

Ogłoszenia o zamówieniu-Zakup i dostawa ciągnika rolniczego.”  - Z.271.6.2022

Ogłoszenia o zamówieniu- Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bartnikach." - Z.271.5.2022

Ogłoszenie o zamówieniu- Wykonanie prac remontowo-budowlanych na dachach: budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach i Samorządowego Przedszkola w Puszczy Mariańskie

Zapytanie ofertowe-wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich nabycia oraz ich zbycia.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa drogowego i gruzu betonowego dla Gminy Puszcza Mariańska - Z.271.2.2022

Oferta złożona w dn. 19.01.2022r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  
W dniu 19.01.2022r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” Żyrardów na realizację zadania publicznego pt. „Półkolonie z Salosem”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@archiwum2.puszcza-marianska.pl.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Ob.524.1.2022 z dn. 11.01.2022r.

Zapytanie ofertowe - Dostawa oryginalnych tonerów dla Urzędu Gminy Puszcza Mariańska

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Puszcza Mariańska

Zapytanie ofertowe - Dostawa oryginalnych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Puszcza Mariańska

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2022  - Z.271.15.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa nowych wodomierzy zimnej wody, wyposażonych w moduły radiowe wraz z systemem zdalnego odczytu - Z.271.14.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska - Z.271.13.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza Mariańska - Z.271.12.2021 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz jednostek organizacyjnych - Z.271.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem - Z.271.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 470246W – ulicy Mszczonowskiej w miejscowościach Puszcza Mariańska–Olszanka–Wygoda, w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej. - Z.271.9.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korabiewicach na działce nr ewid. 393/9, o drugi zbiornik retencyjny poj. 100 m³ - Z.271.8.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach - Z.271.7.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 470246W – ulicy Mszczonowskiej w miejscowościach Puszcza Mariańska–Olszanka–Wygoda, w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Puszcza Mariańsk

Zapytanie ofertowe - Odławianie, sterylizacja i kastracja oraz wypuszczanie w miejsce odłowienia wolno żyjących kotów z terenu gminy Puszcza Mariańska

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Puszcza Mariańska

Zapytanie ofertowe - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska

Oferta złożona w dn. 10.06.2021r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w dn. 24.05.2021r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziwiłłów Puszcza Mariańska, Bartniki, Waleriany - Studzieniec oraz Zator

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej