» Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

"Projekt ASI" a w nim załączonej informacji.

Projekt - Cyfrowa Gmina

 

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego

Gmina Puszcza Mariańska w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Miastem Żyrardów, Gminą Mszczonów, Gminą Radziejowice i Gminą Wiskitki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”

Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Na terenie Gminy Puszcza Mariańska Punkty alarmowe zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

  1. Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1;
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, Bartniki ul. Miodowa 47;
  3. Szkoła Podstawowa w Walerianach, Waleriany 24;
  4. Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej – Filia w Korabiewicach, Korabiewice 50A.

Celem projektu jest zbudowanie w partnerstwie z gminami powiatu żyrardowskiego, Miastem Żyrardów oraz Powiatem Żyrardowskim systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofach naturalnych i technicznych, ekstremalnych zjawiskach pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku

Dofinansowanie projektu z UE: 429 913,49 zł

 

 

Projekt pn.”Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Gmina Puszcza Mariańska pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”.

W dniu 15 czerwca 2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Puszcza Mariańska, została podpisana umowa
o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji Zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu brutto wynosi: 2 144 508,92 PLN, z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to kwota w wysokości 1 306 165,45 PLN.

 

Termin realizacji 31.03.2023r.

 

Zakres Projektu:

· przebudowa systemu ogrzewania 3 budynków wielorodzinnych mieszkalnych,

· dostawa i montaż kontenerowej kotłowni gazowej wraz ze zbiornikiem/ami na gaz LPG,

· wymiana wewnętrznej sieci c.o. oraz modernizacja c.w.u. w 3 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych,

· termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych mieszkalnych,

· budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu każdego z trzech budynków wielorodzinnych mieszkalnych.

 

Cele Projektu

· redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Puszcza Mariańska,

· przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie,
w tym głównie związanych z ochroną powietrza na terenie,

· zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

· poprawa warunków życia mieszkańców regionu,

· poprawa jakości powietrza Gminy Puszcza Mariańska i powiatu Żyrardowskiego,

· spadek zużycia paliw służących ogrzaniu budynków oraz wzrost oszczędności wytworzonej energii,

· dostosowanie się do norm prawnych obwiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń,

· zmniejszenie zapotrzebowania na energię z obecnych źródeł,

· wzrost wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska.

 

 

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu)

długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 0,9 km
liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.
liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.
powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji i podlegająca zmianie sposobu ogrzewania – 2211,79 m2
moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej – 0,19 MW
liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

Planowane efekty ekologiczne (Wskaźniki rezultatu)

· ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5 346,05 GJ/rok

· ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 7,47 MWh/rok

· zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 5 372,94 GJ/rok

· produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 32,04 MWhe/rok

· szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl 34) – 541,33 tony równoważnika CO2/rok

Zadania inwestycyjne na roboty budowlane i usługi

1.„Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Puszcza Mariańska”

2.Nadzór inwestorski

3.Promocja projektu

 

Załączniki: