Maj to czas matur i przygotowania oferty edukacyjnej dla przyszłych licealistów. Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej zaprasza absolwentów podstawówek, którzy chcą podjąć naukę w tej szkole. Młodzi ludzie mogą liczyć na ciekawą ofertę edukacyjną. Z nowym rokiem szkolnym rusza Klasa Akademicka, także Klasa Biznesu z Usługami Turystycznymi oraz Klasa Przygotowania Wojskowego. Terminarz rekrutacji dla klasy 1a i 1b,15.05-19.06.2023 r. do godz. 15.00. W rekrutacji: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) składany do szkoły pierwszego wyboru. Dla klasy 1m, 15.05-29.05.2023 r. do godz. 15.00. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do oddziału przygotowania wojskowego, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) składany do szkoły pierwszego wyboru. Dla klasy 1m, 30.05-12.06.2023 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego. (Termin zostanie podany wkrótce na stronie internetowej). Przed sprawdzianem sprawności fizycznej należy złożyć oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia dziecka. Klasa 1a   Akademicka -To oferta dla uczniów aktywnych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć. To oferta dla uczniów zainteresowanych służbą publiczną, wolontariatem, działalnością społeczną oraz nabyciem umiejętności samo-prezentacji i samorozwoju. Klasa 1b   Biznes i Usługi Turystyczne - Klasa składa się z dwóch grup: 1) Biznes; oraz 2) Personel Pokładowy i Obsługa Naziemna Lotniska (PPiONL).To oferta dla uczniów przedsiębiorczych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, posiadających predyspozycje do pragmatycznego stosowania wiedzy, opracowywania i wdrażania projektów w nachyleniu biznesowym. Klasa 1m  Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW). NOWOŚĆ- absolwenci otrzymają certyfikat MON! OPW to oferta dla uczniów zdyscyplinowanych, aktywnych sportowo, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, których cechuje szacunek dla munduru, wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej, umiejętność organizacji i zarządzania czasem własnym i innych oraz umiejętność wykonywania oraz wydawania poleceń i rozkazów. OPW to klasa mundurowa, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.