Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, że dnia 12 sierpnia 2022 r weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, oznacza to, że w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

Komu przysługuje dodatek węglowy ?

Dodatek węglowy przysługuje na gospodarstwo domowe, a wypłacany jest tylko jednej osobie z tego gospodarstwa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.   

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

WAŻNE!

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

  • w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (sprawdzenie poprawności w pokoju nr 15 lub 10)
  • w formie pisemnej wysyłając wniosek na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu /9dfpma156w/SkrytkaESP

Wniosek dostępny w załączniku. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.docx