Ruszają kontrole domowych pieców i kotłów

 

Szanowni Mieszkańcy

rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim ruszają kontrole domowych pieców i kotłów na terenie Gminy. Będą one prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Puszcza Mariańska na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska, działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Każda gmina z terenu województwa mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08.09.2020r. w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli na terenie Gminy. Oprócz kontroli interwencyjnych przeprowadzane są kontrole planowe, do których budynki wybierane są losowo. Kontrole mają przede wszystkim charakter edukacyjno – informacyjny, jednak zdarzają się przypadki spalania odpadów za co grozi mandat karny.

Jak wygląda taka kontrola?

Obecność właściciela budynku nie jest konieczna, wystarczy, aby był obecny dorosły domownik.

Kontrole przeprowadzane są w dwuosobowych składach przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy.

Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli, jeśli jednak odmawia lub utrudnia czynności, wtedy pracownicy Urzędu mogą zwrócić się do miejscowego Komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Podczas kontroli sprawdza się:

  • klasę kotła, jego zawartość oraz popielnik,
  • najbliższe otoczenie pieca pod kątem obecności odpadów,
  • wilgotność drewna,
  • posiadanie certyfikatu jakości węgla oraz potwierdzenie zakupu.

Zostaje wykonana dokumentacja fotograficzna oraz przy stwierdzeniu nieprawidłowości może być pobrana próbka popiołu do analizy.

Z czynności kontrolnych sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany.

Oprócz czynności kontrolnych prowadzona będzie również działalność edukacyjna na temat: czego w piecu nie można spalać, konieczności wymiany starych pozaklasowych pieców na nowocześniejsze urządzenia grzewcze oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji.

Za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej przewidziane zostały sankcje w postaci kary grzywny do 5000 zł nakładanej przez Sąd Rejonowy.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na prowadzony rejestr źródeł ciepła na terenie Gminy każdy kto wymieni źródło ciepła na nowe ma obowiązek zgłoszenia go do Gminy oraz do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Brak zgłoszenia skutkuje karą grzywny.   

Wójt Gminy

Michał Staniak

Puszcza Mariańska 7.11.2023 r.

 

Załączniki: