UWAGA MIESZKAŃCY!

RUSZAJĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.1 i ust. 5a pkt.1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków podlegają kontroli w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi wytworzonymi na terenie nieruchomości. W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem kontrolowania właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie co najmniej raz na 2 lata Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej rozpoczyna cykl kontroli zgodnie z poniższym planem:

Kontrolowany                                                                                                      Termin kontroli:  I kwartał 2024r.

 

  1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości:

 

Stary Łajszczew, Studzieniec, Waleriany, Kamion, Wygoda, Długokąty, Karnice, Huta Partacka, Radziwiłłów, Bartniki, Puszcza Mariańska;

 

  1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Termin kontroli: II kwartał 2024r.

 

Mrozy, Stary Łajszczew, Zator, Korabiewice, Michałów, Budy Zaklasztorne, Olszanka, Aleksandria, Grabina Radziwiłłowska, Bednary, Biernik.

 

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu w celu przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych lub innych dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie na pola, łąki. Ścieki z budynków mieszkalnych nie mogą być gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy podlega karze grzywny (w postępowaniu mandatowym do 500 złotych, a jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego do 5000 zł). W przypadku wykrycia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, sprawa kierowana jest do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem wydania nakazu wykonania przeglądu technicznego zbiornika dot. jego szczelności.

Wójt Gminy

Michał Staniak