W związku z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 20 lutego 2021 roku  informujemy że, dokument ten nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest Wójt Gminy, nowe obowiązki.

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych, które obejmują m. in. czynności informacyjne o zadłużeniu oraz wysyłanie upomnień. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań, gmina ma obowiązek wszczęcia egzekucji nieuiszczonych należności we właściwym urzędzie skarbowym.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie dla Mieszkańców- podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) a także dla osób uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przekazanie egzekucji od 20 lutego 2021r. do urzędu skarbowego wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego -czyli osobę która nie zapłaciła podatku lub opłaty za odpady - dodatkowych kosztów w postaci:

-   kosztów upomnienia tj. 11,60 zł

-   wszczęcie postępowania egzekucyjnego , czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji koszt 40,00 zł

-    jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł

-   każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100,00 zł

-   opłata egzekucyjna – 5% lub 10% kwoty zaległości

-   zwrot innych wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzona egzekucją administracyjną

Informacje z tytułu aktualnego stanu rozliczeń podatków lokalnych i opłat za odpady komunalne można uzyskać telefonicznie pod numerami :

46 831 81 69

46 831 81 51    tel. wew. 19 i 20  (księgowość podatkowa), tel. wew.  30 (gospodarka odpadami)

 

Celem uniknięcia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji prosimy o terminowe uiszczanie należności publicznoprawnych.