Puszcza Mariańska, dnia 23.12.2021 r.

 

Projekt pn. „ Mikroinstalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mowy 58,2 kWp”

realizowany w ramach Umowy pożyczki nr 0077/20/OA/P zawartej w dniu 09.12.2020 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza , zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wysokość pożyczki to kwota 253 441,91 zł (brutto)

Przedmiotem projektu jest uzyskanie dostępu do alternatywnego źródła energii pochodzącego z energii słonecznej mogącego służyć obniżeniu kosztów zużywanej energii. Wyprodukowana energia zapewni zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie ok. 53 964 kWh w ciągu roku oraz pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji CO2 w powietrzu na poziomie ok. 41,98 MGCO2 w ciągu roku.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne, będą generowały energię elektryczną bezpośrednio z promieniowania słonecznego i zostaną  zainstalowane na trzech obiektach, tj.:

  1. Budynek Urzędu Gminy Puszcza Mariańska w Puszczy Mariańskiej,
  2. Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Bartniki;
  3. Stacja Wodociągowa w miejscowości Bartniki:

 

W dniu 28 października 2020 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację Zadania pn.”Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Puszcza Mariańska” wchodzącego w skład Projektu pn.” Mikroinstalacje OZE
w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy
58,2 kWp”.

Wartość umowy z Wykonawcą to kwota w wysokości 254 377,12 zł (brutto)

Termin realizacji 23.12.2020r.

 

Realizacja zadania „Mikroinstalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 kWp” została zakończona w dniu 23.12.2021r.