Puszcza Mariańska  5 sierpnia  2021 r.

MIESZKAŃCY SOŁECTWA BEDNARY

 Z A W I A D O M I E N I E

         W związku z zarządzeniem wyborów sołtysa Sołectwa Bednary zgodnie z uchwałą Nr XXX/188/2021 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 lipca  2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Bednary i stosownie do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Puszcza Mariańska  z dnia 2 sierpnia  2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Bednary, zwołuję na dzień

31 sierpnia  2021  r. godz. 17.oo

zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa Sołectwa  Bednary.

Zebranie odbędzie się w budynku  Szkoły Podstawowej w Walerianach.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa w ww. terminie wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/2 uprawnionych mieszkańców sołectwa tj. 107 osób /ogółem liczba uprawnionych  - 213 osób/.

Jeżeli w ww. terminie nie będzie wymaganej liczby mieszkańców, wybory zostaną przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych

w tym samym dniu i miejscu o godz. 17.30

Przewodniczącym zebrania wiejskiego została  wyznaczona  Pani  Wioleta Malowaniec – Sekretarz Gminy.

Ponadto informuję, że wybór sołtysa odbywa się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego.

Za wybranego uważa się kandydata, który otrzyma największą liczbę głosów. Wyboru sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym, na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

Sołtysem może zostać wybrana osoba zameldowana na pobyt stały w sołectwie i posiadająca czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

Ponadto informuję, że w wyborach sołtysa biorą udział mieszkańcy sołectwa (mieszkańcy wsi Bednary) posiadający czynne i bierne prawo wyborcze /tj. ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na terenie sołectwa/.

Wójt Gminy
Michał Staniak