Zgłoś swój projekt do Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Gminy należące do Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.:

Gmina Belsk Duży, Gmina Błędów, Gmina Brochów, Gmina Chynów, Gmina Goszczyn, Gmina i Miasto Grójec, Gmina Iłów, Gmina Jasieniec, Gmina Młodzieszyn, Gmina Mszczonów, Gmina Nowa Sucha, Gmina Pniewy, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice, Gmina Rybno, Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Gmina Teresin, Miasto Warka, Gmina Wiskitki, Miasto Żyrardów

ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju ŻOF. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Termin zgłaszania przedsięwzięć: 30 września 2023 r.

Preferowane projekty:

– o wymiarze ponadlokalnym i charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego,

– przedsięwzięcia muszą być komplementarne z priorytetami i celami szczegółowymi projektu Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 dla Obszarów IIT:

(szczegóły: https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami)

Cele przedsięwzięć:

  • Rozwój transportowy regionu (Działanie 3.1 Mobilność Miejska, 4.1 Transport regionalny i lokalny),
  • Rozwój kultury i turystyki w regionie (Działanie 5.7 Kultura i Turystyka),
  • Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu w regionie (Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, 2.3 Odnawialne źródła energii, 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, 2.7 Bioróżnorodność)
  • Rozwój usług społecznych i edukacyjnych w regionie (Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, 5.5 Infrastruktura społeczna, 5.6 Ochrona zdrowia, 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet, 7.1 Edukacja przedszkolna, 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, 7.4 Edukacja osób dorosłych, 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF, 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin, 8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością).

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty publiczne i prywatne.

Gdzie można realizować projekt?

W obszarze ŻOF tj. na terenie Gminy Belsk Duży, Gminy Błędów, Gminy Brochów, Gminy Chynów, Gminy Goszczyn, Gminy i Miasta Grójec, Gminy Iłów, Gminy Jasieniec, Gminy Młodzieszyn, Gminy Mszczonów, Gminy Nowa Sucha, Gminy Pniewy, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Radziejowice, Gminy Rybno, Miasta Sochaczew, Gminy Sochaczew, Gminy Teresin, Miasta Warka, Gminy Wiskitki, Miasta Żyrardów.

Jak można zgłosić projekt?

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 30.09.2023 r. w formie:

  • elektronicznej na adres mailowy: mmelon@zyrardow.pl,
  • pisemnej na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,
  • złożyć osobiście w siedzibie Miasta Żyrardów w Biurze Obsługi Klienta.

Nie będą rozpatrywane wnioski

a) z datą wpływu po dniu 30.09.2023 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) spoza obszaru realizacji,

d) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego realizacji i finansowania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia „Strategii Terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego!