Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

Aby otrzymać zwrot, w ramach limitu określonego na 2024 rok, producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski  wraz z załącznikami w terminie

od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku

Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest hodowcą bydła, owiec, kóz oraz koni powinien dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt w 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury/paragony VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., wystawione na producenta rolnego, który ubiega się o zwrot.

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi:

 • 160,60 zł (110 x 1,46 zł) za 1 ha użytków rolnych,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP bydła,
 • 5,84 zł (4 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej liczby świń,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP owiec,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP kóz,
 • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP koni.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku:

Zwrot podatku akcyzowego – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o zwrot podatku zawartego w cenie paliwa rolniczego
 2. zestawienie faktur stanowiące załącznik do wniosku
 3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
 4. Oświadczenia o użytkowanych gruntach, jeśli grunty nie są własnością  rolnika
 5. RODO

 

Klauzula informacyjna rodo akcyza

Oswiadczenieo użytkowanych gruntach_akcyza-1

OŚWIADCZENIE-AKCYZA-ZAŁĄCZNIK

Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej

Zestawienie_faktur_zakupionego_oleju_napedowego