» Administracja » GOPS

GOPS

DANE KONTAKTOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 P uszcza Mariańska

kierownik mgr Anna Dziekańska

tel. (046) 831 87 49, 831 81 51 wew. 18, 831 81 69 wew. 18,
fax. (046) 831 87 49
e-mail: gops@archiwum2.puszcza-marianska.pl
strona: www.gopspuszczamarianska.pl

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od dnia 01 maja 2004 roku został podzielony na dwa działy:
- Dział Pomocy Środowiskowej
- Dział Świadczeń Rodzinnych


GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MASRIAŃSKIEJ

 

poniedziałek, wtorek, czwartek , od 8:00 – do 16:00
środa 8:00 – 17:00
piątek 8:00 – 15:00


GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Piątek od 15:00 do 16:00


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MASRIAŃSKIEJ

piątek 12:00 do 16:00


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU DZIAŁANIA GMINNEGO OŚROKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej realizuje zadania należące do właściwości gminy, zlecone Ośrodkowi wynikające :
• z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz od 1 maja 2004 roku;
• z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, )
• z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej )
• z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

- osobom mający obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie objętym jego działalnością, między innymi:

- organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
- pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców
- udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego
- pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz w integracji ze środowiskiem,
- zapobiega powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin, w tym dotkniętych przemocą – w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz – Niebieska Karta”
- pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
- kieruje do umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- opracowuje programy wspierania osób i rodzin w ramach niekonwencjonalnych form pomocy
- udziela pomocy finansowej i rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

 

Finansowanie działalności Ośrodka

• Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych Gminy, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone lub na dofinansowanie zadań własnych oraz z innych środków pozabudżetowych.
• Ośrodek realizuje zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
• Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy, zgodnie z planem finansowym zatwierdzanym corocznie przez Radę Gminy.

 

Przy GOPS działa Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne dla osób i rodzin z gminy Puszcza Mariańska.

• Psycholog przyjmuje w piątki od godziny 12:00 do godziny 16:00

 

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/2011 z dnia 5 października 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

• Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów powołanych do pracy w zespole, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Obsługę organizacyjno- techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
• Świadczenia rodzinne

 

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców,
• opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
• osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


PROJEKT SYSTEMOWY PO KL 7.1.1

 

„Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych Z terenu Gminy Puszcza Mariańska – Szansa na pracę”

Od maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki a lata 2007-2013 „Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych Z terenu Gminy Puszcza Mariańska – Szansa na pracę”.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej oraz psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń zawodowych.

Do realizacji projektu wykorzystano narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo, korzystającymi z pomocy OPS.

Istotne jest:
- stworzenie grupy samopomocowej osób bezrobotnych
- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
- przeszkolenie w zakresie technik komputerowych.
- sfinansowanie biletu na szkolenia i zajęcia praktyczne zawodu,
- sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,

 

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Od roku 2008 przeszkolono 32 osoby w tym: bezrobotne/ nieaktywne zawodowo/ niepełnosprawne. Z tej grupy 20 Uczestników Projektu podjęło zatrudnienie bądź staż z Powiatowego Urzędu Pracy.