» Administracja » Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Pokój nr 6

WÓJT GMINY - MICHAŁ STANIAK
TEL. KOM.: 512-153-873

kierownik Urzędu Gminy Puszcza Mariańska,
terenowy organ administracji publicznej.


Pokój nr 7

SEKRETARZ GMINY - WIOLETA MALOWANIEC
TEL. KOM.: 512-153-875

e-mail: sekretarz@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy,
- wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy,
- obsługa kadrowa Urzędu,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
- współpraca z Radą Gminy,
- nadzór nad realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem referendów i wyborów powszechnych a także z przeprowadzeniem spisów,
- nadzór nad obsługą prawną, informatyczną Urzędu,
- nadzór nad funkcjonowaniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w Urzędzie,
- pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,
- koordynator ds. dostępności,


Pokój nr 23

SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO - ELŻBIETA ZDZIEBŁOWSKA
TEL. WEW. 26, TEL. KOM. 506-621-250

e-mail: skarbnik@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- wykonywanie określonych przepisami obowiązków z zakresu rachunkowości,
- kierowanie pracą Referatu Finansowego,
- nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy,
- kontrasygnata czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
- współdziałanie przy opracowaniu budżetu gminy,
- współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej


REFERAT FINANSOWY URZĘDU GMINY:

Pokój nr 17

TEL. WEW. 21
księgowość budżetowa Urzędu Gminy

INSPEKTOR DOROTA GRADOWSKA
PODINSPEKTOR DOROTA PECYNA
PODINSPEKTOR JOLANTA ZEGAREK

e-mail: ksiegowosc@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- obsługa finansowo-księgowa Urzędu,
- kształtowanie właściwej polityki finansowej w celu zapewnienia zdolności płatniczej Gminy,
- kontrola prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonywania budżetu pod względem zgodności z planem i dyscypliną finansową,
- uruchamianie środków dla poszczególnych dysponentów budżetu,
- prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
- kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji mienia komunalnego,
- ustalanie wyniku finansowego gminy,
- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, aparatem skarbowym i bankami,
- prowadzenie spraw płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników samorządu, w zakresie przypisanym pracodawcy przez przepisy ustaw,
- obsługa zleceniobiorców Gminy


Pokój nr 18  - „podatki” Urzędu Gminy
 TEL. WEW. 20

PODINSPEKTOR ILONA KOWALSKA
PODINSPEKTOR  KAROLINA BRZEZIŃSKA
PODINSPEKTOR  MONIKA KAMIŃSKA

e-mail: podatki1@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych m.in.:
podatku leśnego,
podatku od nieruchomości,
podatku rolnego,
- dokonywanie wymiaru podatku,
- współpraca z sołtysami przy poborze podatków i opłat,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających stany mające odzwierciedlenie w ewidencjach podatkowych,
- obsługa rolników w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Pokój nr 19

TEL. WEW.19 – „księgowość podatkowa” Urzędu Gminy

PODINSPEKTOR BEATA WASILEWSKA
INSPEKTOR  BEATA MAZGAJSKA – REDLICKA

e-mail: podatki@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportowych,
- współpraca z sołtysami przy rozliczaniu pobranych należności podatkowych,
- księgowanie dochodów w zakresie podatków i opłat,
- obsługa mieszkańców w zakresie poboru opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki (wystawianie faktur)


Pokój nr 11 - księgowość szkół

TEL. WEW. 25

PODINSPEKTOR ANETA KWIATKOWSKA
PODINSPEKTOR WIOLETTA SKROCKA

e-mail: oswiata2@archiwum2.puszcza-marianska.pl
e-mail: oswiata3@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- obsługa kadrowo – płacowa szkół
- obsługa księgowo- budżetowa szkół
- obsługa księgowo – budżetowa GOPS


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Pokój nr 22

TEL. WEW. 16
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
INSPEKTOR DANUTA ANTOSIK

e-mail: gosp.nieruchomosciami@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie spraw administracyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi,
- przeprowadzanie postępowania i wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
- przeprowadzenie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
- podejmowanie współpracy z sołtysami gminy w zakresie dot. funkcjonowania rolnictwa na terenie gminy,
- współpraca z rolnikami,
- numeracja porządkowa nieruchomości na terenie gminie oraz nazewnictwo wsi, placów i ulic.


Pokój nr 12

TEL. WEW. 23
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PODINSPEKTOR WIESŁAW FRYDMAN

e-mail: gosp.komunalna@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w tym bieżąca eksploatacja, przeprowadzanie remontów i konserwacji infrastruktury;
- wydawanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI  LOKALOWEJ

PODINSPEKTOR ANNA  WILANEK

e-mail: gosp.lokalami@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, miejscami pamięci narodowej;
- prowadzenie spraw dotyczących pojazdów służbowych Urzędu Gminy;
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wystawianie faktur za najem lokali,
- wynajem lokali i pomieszczeń gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.


Pokój nr 13

TEL. WEW. 30
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI
PODINSPEKTOR DOROTA WÓJCICKA

e-mail: gosp.odpadami@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- wydawanie  zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z zezwoleniem,
- wykonywanie zadań gminy związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
- organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie,
- wykonywanie przepisów ustawy o odpadach, w zakresie należącym do zadań gminy;

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI
INSPEKTOR ANNA HEJDUK

e-mail: finanse_odpady@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie księgowości  opłaty za odbiór odpadów komunalnych.


Pokój nr 5

TEL. WEW. 22

URZĄD STANU CYWILNEGO
EWIDENCJA LUDNOŚCI
DOWODY OSOBISTE

KIEROWNIK USC - TOMASZ WITECKI

e-mail: usc@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Z-CA KIEROWNIKA USC - JUSTYNA NIEWIADOMSKA

e-mail: ew.ludnosci@archiwum2.puszcza-marianska.pl

USC w szczególności zajmuje się:

- prowadzeniem akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- czynnościami dot. zawarcia małżeństwa konkordatowego,
- czynnościami prowadzonymi przez USC z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz  wydawaniem dowodów osobistych.

Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

- ewidencji ludności w gminie: zameldowanie, wymeldowanie, wydawanie zaświadczeń dot. zameldowania,
- nadanie numeru pesel,
- udostępnianie informacji – danych osobowych, stosownie do obowiązujących przepisów,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
- czynności związane z kwalifikacją wojskową.


Pokój nr 20

TEL. WEW. 15

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH
INSPEKTOR ALEKSANDRA WÓJCICKA
e-mail: oswiata@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy, z wyłączeniem spraw finansowo-kadrowych,
- prowadzenie spraw związanych z stypendiami dla uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia.

TEL. WEW. 38

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI I EGZEKUCJI
PODINSPEKTOR  ANNA STRZEMIECZNA
e-mail: kontrola@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności na rzecz Gminy Puszcza Mariańska,
- prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie zadań gminy.


Pokój nr 14

TEL. WEW. 24
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
INSPEKTOR BEATA KUŹMA
e-mail: rada.gminy@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- obsługa techniczna i administracyjna Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej,
- obsługa przedsiębiorcy w zakresie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.


Pokój nr 8

TEL. WEW. 11
SEKRETARIAT - centrala telefoniczna Urzędu Gminy

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH
INSPEKTOR AGNIESZKA MALOWANIEC - JEZIORSKA

e-mail: urzad@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Do zadań sekretariatu należy:

- prowadzenie kancelarii ogólnej (sekretariatu) Urzędu Gminy (odbiór wpływającej korespondencji),
- obsługa centrali telefonicznej, poczty e-mail, skrzynki podawczej e-puap Urzędu Gminy,
- obsługa organizacyjna sołectw.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

e-mail: zarz.kryzysowe@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Do zadań stanowiska należy:

- prowadzenie spraw będących zadaniami gminy w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
- oraz pomoc przy realizacji zdań należących do sekretariatu.


Pokój nr 9

TEL. WEW. 34
SAM. STANOWISKO DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
INSPEKTOR JOANNA PINDOR

e-mail: gosp.przestrzenne@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- sporządzenie i realizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,
- opracowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- procedura zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie ich rejestru,
- wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru,
- procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśne na cele nierolnicze i nieleśne.

SAM. STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
INSPEKTOR IRMINA CUPER

tel. kom.: 724338999
e-mail: srodowisko@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- prowadzenie postępowania w sprawach wycinki drzew i krzewów, nielegalnej wycinki drzew i krzewów oraz innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta Gminy z ustawy o ochronie przyrody,
- realizacja czynności wynikających dla gminy z ustawy o ochronie zwierząt,
- realizacja zadań gminy wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
- realizacja zadań gminy wynikających z prawa ochrony środowiska,
- realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt,
- prowadzenie postępowania w zakresie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
- realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego,
- realizacja czynności należących do gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy, współdziałanie w realizacji zadań z gminnym komendantem ochrony przeciwpożarowej oraz związkiem OSP,
- realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o lasach, w szczególności wykonywanie prac związanych z powstaniem planu urządzania lasu,
- udostępnienie informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów tych informacji stosowanie do przepisów ustawy,
- prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.


Pokój nr 10

TEL. WEW. 14
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DRÓG

PODINSPEKTOR  SYLWIA WOSZCZYK
e-mail: drogi@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań zarządcy dróg gminnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pasa drogowego dróg publicznych oraz zgód dot. dróg będących własnością gminy,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem /remontami, bieżącą eksploatacją, utrzymaniem czystości/ przystanków autobusowych na terenie gminy,
- oświetlenie uliczne dróg.

TEL. WEW. 39
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I CZYSTEGO POWIETRZA

PODINSPEKTOR  ANETA BŁOŃSKA
e-mail: czystepowietrze@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem gminy w energię,
- wykonywanie zdań gminy w zakresie programu „czyste powietrze”, realizacji uchwały antysmogowej na terenie gminy,
- wykonywanie zadań gminy w zakresie centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),

TEL. WEW. 36

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PODINSPEKTOR ALEKSANDRA GÓRAJ
e-mail: zam.publiczne@archiwum2.puszcza-marianska.pl

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


Budynek przy Pl. Tadeusza Kościuszki

/wejście przy przystanku autobusowym/

TEL. WEW. 27

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI
INSPEKTOR WALDEMAR IWANOWICZ
PODINSPEKTOR  ANETA  ŚLEDŹ

e-mail: inwestycje@archiwum2.puszcza-marianska.pl

- przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych.