» Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami


UWAGA !!!!!!!

ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak również z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska będzie:

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz

Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na rok 2024. Proszę o dokładne zapoznanie się z harmonogramem wywozu.

W związku z obowiązkiem osiągania przez Gminy poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, apelujemy do wszystkich mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji. 

Wójt Gminy
Michał Staniak

Zawiadomienie Wójta Gminy Puszcza Mariańska


o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.03.2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022r. poz.2519), Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, że zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLVIII/282/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne uległa zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLVIII/283/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki  obowiązywać będą od 01.03.2023 roku i wynoszą:

  1. 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  2. 102,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel* nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  3. 206,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

Uchwalono następujące zniżki:

- 5,00 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne;

- 1,00 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Opłatę wylicza się jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji

i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej

w zawiadomieniu. Należy złożyć nową deklarację TYLKO jeśli zmieniła się liczba osób.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. z 2022 r, poz. 479 z późn. zm.).

Opłatę należy wnosić na konto Gminy Puszcza Mariańska:

Nr  91 9297 0005 0300 0781 2030 0270

(nr rachunku bankowego tylko do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Informuje się, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

*W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Treść zawiadomienia z dn.15.02.2023

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 23.03.2022

 

Puszcza Mariańska 15.02.2023 r

Drodzy Mieszkańcy,

w związku ze zmianą od dnia 01.03.2023 r wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  odwiedzą Państwa upoważnione przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska osoby które dostarczą Państwu zawiadomienie o zmianie stawki. Otrzymanie zawiadomienia będzie wymagało potwierdzenia podpisem.

Michał Staniak
Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Treść zawiadomienia z dn.15.02.2023

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb)


Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).
Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska.
Trzeba również pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Michał Staniak
Wójt Gminy Puszcza Mariańska