» Inicjatywy społeczne » Grupa Działania “Echo Puszczy Bolimowskiej”

Lokalna grupa działania „ECHO PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ”

Z inicjatywy trzech sąsiadujących ze sobą gmin: Bolimów, Wiskitki i Puszcza Mariańska, w ramach Osi 4 LEADER, została utworzona Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”. W czerwcu 2008 r., po spotkaniu założycielskim, Lokalna Grupa Działania (LGD) złożyła dokumenty rejestrowe stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Warszawie, które zostały zatwierdzone. Jednocześnie przystąpiliśmy do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która jest niezbędna dla otrzymania wsparcia finansowego.

 

Leader to europejski program wsparcia dla społeczności wiejskich, które stawiają na partnerstwo. Wspiera te społeczności wiejskie, które starają się poprawić jakość życia i sytuację ekonomiczną w swojej „małej ojczyźnie” wspólnym wysiłkiem
i zgodną współpracą.

 

Głównym celem stowarzyszenia LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich gmin Bolimów, Puszcza Mariańska i Wiskitki, a w szczególności:

- wspieranie działań na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- realizacja i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie;

- ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, odkrywanie i promocja lokalnych wartości kulturowych;

- rozwój turystyki i sportu oraz popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych;

- aktywizowanie ludności wiejskiej;

- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na terenach wiejskich;

- rozwój edukacji na terenach wiejskich;

- poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;

- wspieranie przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej;

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

 

 

Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele m.in. poprzez:

- opracowanie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszaru obejmującego gminy: Bolimów, Puszcza Mariańska i Wiskitki;

- wybór operacji oraz typowanie i opiniowanie projektów zgodnych z lokalną strategią rozwoju w okresie programowania 2007–2013;

- organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym (m.in. seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych, konkursów), imprez kulturalnych (m.in. festiwale, targi, wystawy, zawody, turnieje, rajdy sportowe)

i innych – służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej (m.in. wydawanie broszur, folderów);

- międzyregionalną i międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń z lokalnymi grupami działania, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu.

 

W ramach programu LEADER mieszkańcy gmin tworzących LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” – osoby fizyczne, organizacje, instytucje oraz przedsiębiorcy – będą mogli ubiegać się o dofinansowanie działań (określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju) w ramach:

- osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz odnowa i rozwój wsi,

- „małych projektów”, które również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej, ale nie wpisują się w zakres działań osi 3 PROW (m.in. organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; promocja lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej; inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach; działania mające na celu zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego i historycznego).

 

W ramach Programu Leader nie mogą zostać dofinansowane projekty typowo infrastrukturalne, jak np. budowa dróg, kanalizacji czy wodociągów.

 

W styczniu 2009 r. złożyliśmy wniosek o przyjęcie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji Dnia19 maja 2009 r. Uchwałą Nr 1159/242/09 Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Według listy wybranych LGD, wśród 35 grup, nasza Lokalna Grupa „Echo Puszczy Bolimowskiej, znajduje się w pierwszej piątce, z ogólną liczbą uzyskanych punktów 176 (w tym 82 – w ramach oceny LGD, 94 – w ramach oceny LSR, 10 – w ramach oceny Procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji, 30 – w ramach oceny LGD w zakresie kryteriów wyboru operacji przez LGD oraz 5 – w ramach oceny LGD w zakresie szczegółowych zasad i procedur funkcjonowania organu decyzyjnego LGD).
Ta wysoka ocena jest wynikiem wspólnego wysiłku, jaki podjęliśmy, opracowując Lokalną Strategię Rozwoju.
LSR, jako najważniejszy dla nas dokument, zajęła drugie miejsce w ocenie ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Echo Puszczy Bolimowskiej" jest dostępna w załączeniu oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.

 

Zarząd LGD "Echo Puszczy Bolimowskiej":

Jan Konopczyński - Prezes

Anna Golińska - Wiceprezes

Aleksandra Pilewska - Wiceprezes

Wioleta Malowaniec - Sekretarz Zarządu

Danuta Sienkiewicz - Członek Zarządu

Beata Lińska - Skarbnik Zarządu

 

Pracownicy LGD:

Katarzyna Niewczas - Dyrektor Biura

Kinga Madej - Asystent Biura LGD w Puszczy Mariańskiej oraz w Wiskitkach

Aleksandra Wiernikowska - Asystent Biura LGD w Bolimowie

 

Kontakt:

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”

ul. Króla Jana Sobieskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

tel./faks: 0-46/831-81-17

e-mail : echo.leader@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych