» Inicjatywy społeczne » Grupa U Nas

Grupa "U Nas"

Grupa nieformalna przyjęła nazwę „U NAS” i powstała 09-04-2011r. w celu promocji regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenia działalności integrującej środowisko artystyczne. Skupia osoby o wszelkich zainteresowaniach artystycznych. Działa na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

 

Siedzibą Grupy „U NAS” jest budynek Starej Szkoły przy ul. Papczyńskiego 2 w Puszczy Mariańskiej.

 

Można znaleźć nas na Facebook-u: www.facebook.com/GrupauNas

Grupa „U NAS” wchodzi w struktury stowarzyszenia - Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych(MRIES) z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1.

 

Grupa działa na podstawie:
- Regulaminu grupy „U NAS”
- Statutu Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES)

 

Grupa „U NAS” została utworzona na czas nieokreślony.

 

Cel i środki działania:
-Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz twórczości nieprofesjonalnej.
-Rozwijanie aktywności lokalnej, podejmowanie działań przyczyniających się do upowszechniania twórczości i pasji dzieci, młodzieży – w tym zagrożonej marginalizacją życia społecznego – i dorosłych.
-Wspieranie aktywności społecznej i dbanie o integrację międzypokoleniową.
-Promowanie gminy i jej mieszkańców.

 

Cele grupa realizuje poprzez:
-Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wychowawczymi
-Organizowanie działalności charytatywnej i wolontariatu.
-Organizowanie wystaw prac własnych, twórców z ościennych miejscowości; zapraszanie i organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
-Dzielenie się wiedzą z młodszymi poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów z różnych dziedzin artystycznych.
-Prowadzenie działań integrujących grupę, np. wyjazdy studyjne, wieczornice, plenery artystyczne.
-Tworzenie dokumentacji prowadzonych działań w formie kronik, fotografii czy filmów.

 

Fundusze grupy „U NAS”

Źródłem finansowania grupy są:
1. Składki członkowskie, których termin płatności, sposób i wysokość ustala Rada grupy.
2. Darowizny osób prywatnych i instytucji.
3. Dotacje państwowe i samorządowe.
4. Granty i środki pomocowe.

 

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych