» Turystyka » Warunki naturalne

Warunki naturalne

Gmina Puszcza Mariańska jest położona w południowo-zachodniej części Mazowsza w odległości 50 km od Warszawy i 80 km od Łodzi. Geograficznie obszar gminy wchodzi w skład Niżu Polskiego na styku równiny łowicko-błońskiej i wysoczyzny rawskiej w dolinie rzeki Rawki.

 

 

Administracyjnie od 1 stycznia 1999 r. gmina stanowi zachodnią, graniczną część województwa mazowieckiego, tworząc łącznie z miastami Mszczonowem i Żyrardowem oraz gminami Wiskitki i Radziejowice powiat Żyrardowski.

 

Powierzchnia gminy wynosi 142 km². W strukturze użytkowania dominują tereny rolnicze obejmujące 60,4% powierzchni oraz lasy i grunty leśne stanowią 32,5%. Obszar gminy obejmuje 44 miejscowości zorganizowane w 26 sołectw i jest zamieszkiwany (2000 r.) przez 8114 osób. Największymi miejscowościami są w kolejności: Bartniki, Grabina, Radziwiłłów, Puszcza Mariańska, Kamion i Budy Zaklasztorne.

 

Rzeźba terenu: Teren gminy reprezentuje typ rzeźby polodowcowej ukształtowanej przez trzykrotne nasunięcia lądolodów w okresie plejstoceńskim. Ostatni lądolód czwartorzędowy pozostawił w podłożu pokrywę utworów gliniastych i piaszczysto-żwirowych o miąższości 30-100 m.

 

Klimat: Obszar gminy leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego na granicy wpływów atlantyckich. Liczba dni słonecznych dochodzi do 80, a okres wegetacji trwa 200-210 dni. Identyfikuje się swoisty mikroklimat (już identyfikowany na początku XX w.) kształtowany pod wpływem dużego zalesienia oraz topograficznych i morfologicznych cech terenu.

 

W południowo-zachodniej części gminy przepływa Rawka, najczystsza rzeka w środkowej części kraju. Na obszarze gminy nieuregulowana Rawka płynie w naturalnym korycie z silnie rozwiniętym prawostronnym dorzeczem: Chojnatka, Korabiewka, Rokita, Grabinka. Warunki krajobrazowe i klimatyczne sprzyjają przede wszystkim osadnictwu i rekreacji.

 

Prawie połowa (48,3%) powierzchni gminy jest objęta ochroną ekologiczną w ramach Bolimowskiego Parku Krajoznawczego. 39% terenów jest bezpośrednio włączonych do Parku a kolejnych 8,3% stanowi jego otulinę. Ważną rolę ekologiczną w wymiarze regionalnym odgrywają liczne kompleksy leśne i tereny łąkowe sprzyjające zachowaniu bio-różnorodności w tej części kraju. Szczególne znaczenie posiada rezerwat leśny "Puszcza Mariańska" i rezerwat wodny "Rawka" oraz liczne użytki ekologiczne i pomniki przyrody. W szacie roślinnej zajmujących ponad 1/3 gminy powierzchni lasów (stanowiących pozostałości dawnej Puszczy Bolimowskiej, Miedniewickiej i Korabiewickiej) dominują bory sosnowe i mieszane. Zawierają one szereg bardzo rzadkich gatunków roślin występujących w obrębie polan śródleśnych, zagłębień bezodpływowych oraz dolinie Rawki i jej dopływów. W ostojach leśnych można spotkać między innymi daniele, sarny, zające, lisy, jenoty, bażanty oraz przywrócone w ostatnich latach bobry i łosie.