» Gospodarka odpadami » Harmonogram

Harmonogram

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
- odpady zmieszane i bioodpady – co 2 tygodnie w okresie od VI do VIII oraz co 4 tygodnie w pozostałe miesiące,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
- odpady zmieszane i bioodpady– co tydzień w okresie od VI do VIII oraz co 2 tygodnie w pozostałe miesiące,

3) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- odpady zmieszane i bioodpady – co 2 tygodnie w okresie od VI do VIII oraz co 4 tygodnie w pozostałe miesiące,

4) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon i chemikaliów z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbywać się będzie raz w roku z posesji,

5) odbiór opon, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbywać się będzie również w trybie ciągłym w PSZOK położonego w:
- Słabomierzu – Krzyżówce - 46 857-11-66
- Żyrardowie przy ul. Czystej 5 - 46 855-40-41
w godzinach jego pracy,

6) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w terminach odbioru odpadów segregowanych.

 

Załączniki