» Gospodarka odpadami » PSZOK

PSZOK

Informacja Wójta Gminy Puszcza Mariańska dotycząca odpadów komunalnych


Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż została zawarta z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „ Żyrardów” Sp. z o.o., 96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5 umowa dot. Funkcjonowania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska (zwanego dalej PSZOK).

 

PSZOK jest zlokalizowany w:

- Żyrardowie, ul. Czysta 5

- Słabomierz- Krzyżówka

 

PSZOK będzie przyjmował od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załączonym regulaminem.

 

PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie i samodzielne rozładowanie w miejscu wskazanym przez obsługę.

 

Obsługa PSZOK ma obowiązek zażądać od osoby dostarczającej odpady, dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ważnej na dany rok kalendarzowy, jako potwierdzenie przynależności do systemu gospodarowanie odpadami na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z dowodem tożsamości.

 

Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku braku przedmiotowego dokumentu.

 

Umowa dot. PSZOK zawarta jest na czas określony od 02.01.2021r. do 31.12.2024r.

 

Info PSZOK
Regulamin PSZOK 2021