» Gospodarka odpadami » Odpady powstałe z działalności gospodarczej

Odpady powstałe z działalności gospodarczej

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAŁYMI W WYNIKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Szanowni Mieszkańcy, Gmina Puszcza Mariańska nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

 

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są oddawać odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z wybraną przez siebie firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych, wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska.

 

Na nieruchomościach mieszanych tzn. zamieszkałych i na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady komunalne winny być gromadzone i oddawane oddzielnie w następujący sposób:

1. Odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym oddawane są firmie odbierającej odpady wybranej w drodze przetargu przez gminę w dniach wyznaczonych w harmonogramie, za które właściciel nieruchomości uiszcza opłatę do Urzędu Gminy. Firmie świadczącej te usługi płaci Urząd Gminy,
2. Odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oddawane są, zgodnie z umową zawartą przez osobę prowadzącą działalność wybranej przez siebie firmie świadczącej te usługi. Prowadzący działalność gospodarczą ponosi koszty wywozu tych odpadów i płaci bezpośrednio firmie wywozowej.

 

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych domowych wraz z odpadami powstałymi na tej nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i uchylanie się pod tym pretekstem od złożenia deklaracji i ponoszenia opłat!

 

Niedopuszczalne jest oddawanie odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości wraz z odpadami komunalnymi domowymi, które odbierane są przez gminę w zamian za uiszczoną do gminy opłatę.